Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre HIT GLOBAL  sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri

sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu

maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı

konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek

amacıyla HIT GLOBAL tarafından

hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: HIT GLOBAL ile satış

sözleşmesi imzalayacak, iimzalayan yada bilgi edinmem amacıyla iletişime geçen siz

bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz Kanun tarafından ilgili kişi olarak

tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını

ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden

sorumlu olan HIT GLOBAL veri

sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen Satış

Sözleşmesinin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle

KVKK Md.5/2c’ye istinaden

Soyadı, Adı, İmza, T.C. Kimlik No, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi,

Telefon Numarası (Mobil), Kurum E-Postası, Faks Numarası, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik

No, Adres ve İletişim Zamanı

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla hukuki

yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden KVKK Md.5/2ç’ye istinaden

Soyadı, Adı, T.C. Kimlik No, Evrak Tarihi, Evrak No, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Adres,

Adres İl ve Adres İlçe

İl​etişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla şartları sağlayan meşru

menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f’ye istinaden

Soyadı, Adı, İmza, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi, Telefon Numarası

(Mobil) ve Kurum E-Postası, kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen durumlarda kanunla yetkilendirilen bakanlıklar,

Cumhurbaşkanlığı kurulları, adli makamlar veya güvenlik güçlerine ilgili mevzuatın

sınırladığı ölçüde KVKK Md.28 çerçevesinde tarafımızca aydınlatma yükümlülüğü yerine

getirilmeden ve açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal

yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta gibi dijital

ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek

zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na

doğrudan şikayette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

  1. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin

silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  1. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

  1. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde

zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

  • Cumhuriyet Cd. No: 46 Ekcan Plaza Üsküdar / İSTANBU adresine yazılı

olarak;

  • bilgi@hitglobal.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta

adresinizi kullanarak;